Category Archives: ดนตรีอาเซียน

กิจกรรม Kaset Music Fair:วัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน Kaset Music Fair: วัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี และ นาฏศิลป์ของนิสิต รวมทั้งการบรรยาย เกี่ยวกับ วัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน

Posted in Kaset Music Fair, กิจกรรม, ดนตรีอาเซียน | Leave a comment