Black Ribbon

ข่าว /ประกาศ

vtem news box

ขอเชิญชมนิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดนิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย 

vtem news box

เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

vtem news box

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

vtem news box

การตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

vtem news box

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการประชุมผู้บริหารเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Our Partners

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links
Green Library
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2538
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
ข้อมูล EUI
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว การลดปริมาณขยะ  กิจกรรม
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top