พิธีมอบรางวัลกิจกรรม KU Green DIY

สำนักหอสมุดได้มีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้คือหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle ส่งเสริมให้นิสิตนำวัสดุเหลือใช้ภายในสำนักหอสมุดมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ และการนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด มีเวทีการถึงความคิดสร้างสรรค์และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้มีการดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป 

โดยสำนักหอสมุดได้จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรับสมัครผู้ส่งผลงานเข้าประกวดระหว่างวันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560 และประกาศผลรางวัลในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม 2560

**นิยามความหมาย**
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ หมายถึง การนำเอาเศษจากสิ่งของต่าง ๆ ที่เหลือใช้จากการใช้งานของวัสดุ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ เศษไม้ ฝาน้ำอัดลม เปลือกไข่ กล่องลัง แกนกระดาษทิชชู ปากกาหมึกหมด เป็นต้น มาผลิตเป็นสิ่งของ/เฟอร์นิเจอร์/ของใช้ ที่ใช้งานได้จริง
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การประดิษฐ์สิ่งของ หรือ ของใช้ ที่มาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top