สำนักหอสมุดได้รับมอบรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มก. & รางวัล KU-KM Best Practice Awards

สำนักหอสมุดได้รับมอบรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มก. & รางวัล KU-KM Best Practice Awards เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สำนักหอสมุดรับ 2 รางวัลคุณภาพ มก. ประจำปี 2560
ตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด “โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560” ขึ้น และสำนักหอสมุดได้ร่วมเสนอผลงาน “ห้องสมุดสีเขียว” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมานั้นสำนักหอสมุดได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 2 ประเภทด้วยกัน คือ
1. ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ประเภทย่อยแนวปฏิบัติที่ดี
รางวัลดีเยี่ยมผลงานเรื่อง “ห้องสมุดสีเขียว”
2. การนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
รางวัลอันดับที่ 2ผลงานเรื่อง “ห้องสมุดสีเขียว”
เอ้า! ปรบมือพร้อมกันอีกครั้ง ให้ดังกว่าเดิม (ฮิ้วววว...) ให้กับผลงาน “ห้องสมุดสีเขียว” ที่ชาวห้องสมุดทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของผลงานนี้ ปรบมือให้กับความร่วมแรงร่วมใจกันของพวกเราชาวห้องสมุด จนเกิดผลงานเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเช่นนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 

 

 

 

 

   

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top