โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 บุคลากรของสำนักหอสมุดได้เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว "พลังงานสะอาด...เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ,ฟังการบรรยายและเยี่ยมชม “ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาด” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, ศึกษาดูงาน “การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ หมู่บ้านคีรีวง 

ส่วนในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นการเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ " Walailak Go Green University" โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,การเสวนา “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้” โดยสถาบันเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย โดยมีดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจเป็นผู้ร่วมเสวนา, การบรรยาย เรื่อง “IoT (Internet of Things) for Save Energy”แนวทางการประหยัดพลังงาน” โดย อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฟังการบรรยายเรื่อง “ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาด” โดย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top