สำนักหอสมุด มก.ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

สำนักหอสมุดได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดประกวดThailand Energy Awards 2018 เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งอาคารที่ตั้งสำนักหอสมุดซึ่งประกอบด้วยอาคารช่วงเกษตรศิลปการที่เชื่อมต่อกับอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018ซึ่งสำนักหอสมุด เป็น 1 ใน 8 อาคารที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุมจากอาคารที่ส่งเข้าประกวดในประเภทเดียวกันจำนวนทั้งสิ้น 18 อาคาร โดยจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและป้ายประกาศเกียรติคุณในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

อาคารอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

เกี่ยวกับ Thailand Energy Awards : http://www.thailandenergyaward.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top