เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดความร่วมมือไว้ดังนี้
- ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
- ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
- การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตราสัญลักษณ์เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ออกแบบโดยนายธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หมายถึง ต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green) เติบโตบนความรู้/หนังสือ (Library) ใบไม้ใหญ่เล็ก รายล้อมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) โดยมีศูนย์กลางเป็น 3R (Reduce Reuse Recycle)
 หน่วยงานที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113,
+66 (0) 2942 8500-1

เว็บไซต์ www.ku.ac.th
http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/

กระทรวงพลังงาน

555/2, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์ Energy Complex อาคาร บี ชั้น 3,
ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 140 6286

เว็บไซต์ www.energy.go.th

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-9022-3,
089-893-9397
โทรสาร 02-734-9021
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ tla.or.th/

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสาร : 02-143-8400
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ www.tgo.or.th

 

หน่วยงานความร่วมมือ

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ภายใน 1477
โทรสาร 0-2940-5834

เว็บไซต์ www.lib.ku.ac.th
http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/

2. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2800-2680-9 ต่อ 4265
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/greenlibrary/

3. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-2929
โทรสาร : 0-2215-3617, 0-2218-2907
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th

4. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-7444,
0-2504-7445
โทรสาร : 0-2503-3600
มือถือ : 08-7100-1983

เว็บไซต์ http://www.library.stou.ac.th
5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ https://library.kku.ac.th/greenlibrary

 6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-53873500 (สำนักงาน), 0-53873513 (งานบริการ) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เว็บไซต์ https://library.mju.ac.th/index.php

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6330-1,
0-5391-6316 โทรสาร : 0-5391-6314
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-334, 0-7567-3351
, 0-7567-3360 โทรสาร : 0-7567-3376
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.clm.wu.ac.th

9. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-1111
ต่อ 1208, 1177, 1190
โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 1290
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.library.spu.ac.th
10. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-6260, 0-2697-6262
, 0-2697-6251, 0-2697-6257
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.library.utcc.ac.th
11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2244-5306
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.arit.dusit.ac.th
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-216386
โทรสาร : 055-216386
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.library.psru.ac.th
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ : 044-521388
โทรสาร : 044-521388-106
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.library.srru.ac.th
14. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2298-5637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th
15. มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)

333 Lao Peng Nguan 1 Tower 20B Vibhavadee-Rangsir Rd.,
Chatuchak Bangkok,Thailand 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-1552-3 โทรสาร : - 02-272-1551 มือถือ : 089-133-5644
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.facebook.com/3RFoundation/info
16. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2
โทรสาร : 0-2272-1551
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  http://www.tipmse.or.th      
17. ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814676
โทรสาร : 045-814677
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  http://www.pao-sisaket.go.th
18. ห้องสมุดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/
19. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5903
, 0-5388-5917 โทรสาร : 0-5388-5900
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.arit.cmru.ac.th

20. สำนักบรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2727-3737
โทรสาร : 0-2375-9026
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  http://www.library.nida.ac.th
21. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

เว็บไซต์ http://main.library.tu.ac.th/pueyr/

22. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ / แฟกช์ : 076-240221
เว็บไซต์ http://lib.pkru.ac.th/
23. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-466666
ต่อ 3530-3533

เว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/
24. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976
เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/                              
25. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตึก 31 ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300 เว็บไซต์ http://www.arit.ssru.ac.th/
26. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เว็บไซต์ http://lib.pbru.ac.th/th/
27. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

28. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491,
Fax. 0-4375-4358

เว็บไซต์ http://www.library.msu.ac.th/web/
29. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต – นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร: 02-5771028–30 เว็บไซต์ http://eaulib.eau.ac.th
30. โรงเรียนนายเรือ 204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th/
31. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2352
โทรสาร 0-7428-2398
เว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th/
32. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2147
เว็บไซต์ http://library.kmutnb.ac.th/th/
33. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เว็บไซต์ http://www.lib.nu.ac.th/weblib/
34. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-312-6300 ต่อ 1418

เว็บไซต์ http://lib.hcu.ac.th/index.php
35. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เว็บไซต์ http://www.oar.ubu.ac.th/index.php
36. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/central/
37. โรงเรียนสา

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
โทรศัพท์:+(66) 54781764
แฟกซ์:+(66) 54781774
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://saschool.ac.th/index.php?route=common/home
38. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398.

เว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th/
39. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน): TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสาร : 02-143-8400
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ www.tgo.or.th
40. โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 เว็บไซต์ http://www.nrw.ac.th/newweb/  
41. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เว็บไซต์ http://arit.skru.ac.th/arit/index2.php             
42. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เว็บไซต์ http://arit.pcru.ac.th/  
43. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 เว็บไซต์ http://library.tru.ac.th/  

คู่มือ / มาตรฐาน/ เอกสารเผยแพร่

 1. เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว
 2. แบบฟอร์มการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 3. แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
 4. แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

 1. การจัดการพลังงานในห้องสมุด (สีเขียว)
 2. คาร์บอนฟุตพริ้นต์ในห้องสมุด
 3. ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
 4. ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
 5. มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและการเตรียมความพร้อม
 6. การจัดเตรียมข้อมูลห้องสมุดสีเขียว

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links
Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top