ชื่อ-นามสกุล:
Name:
ประเภท:
Type:


ระดับการศึกษา:
Education Level:
ภาควิชา:
Department:
สังกัดคณะ/สำนัก/
ศูนย์/สถาบัน:
Faculty/Office/
Institute/Centre:
อีเมล์ (นนทรี):
E-mail (Nontri):
*
อีเมล์ (ที่ใช้ประจำ):
E-mail
(Current use account):
*
เบอร์โทรศัพท์:
Phone No.:
*
เบอร์โทรสาร:
Fax No.:

ยืมหรือสำเนาหนังสือ (Book)
หากต้องการค้นหาทรัพยากรในหอสมุด ให้ึคลิกปุ่มด้านล่าง

เลือกประเภท:


1.  
ชื่อผู้แต่ง:
Author:
ชื่อหนังสือ:
Title of book:
เลขเรียกหนังสือ:
Call Number:
ตัวอย่าง(Ex.) QK731.R26 2000
*ระบุจำนวนหน้าสำหรับการถ่ายสำเนาเท่านั้น*
จากหน้า:
From Page:
ถึงหน้า:
To Page:
รวมหน้า:
Total Pages:
 
2.  
ชื่อผู้แต่ง:
Author:
ชื่อหนังสือ:
Title of book:
เลขเรียกหนังสือ:
Call Number:
ตัวอย่าง(Ex.) QK731.R26 2000
*ระบุจำนวนหน้าสำหรับการถ่ายสำเนาเท่านั้น*
จากหน้า:
From Page:
ถึงหน้า:
To Page:
รวมหน้า:
Total Pages:
 
   
 
สำเนาบทความ (Article)
1.  
ชื่อผู้แต่ง:
Author:
ชื่อวารสาร:
Journal Title:
ชื่อบทความ:
Article Title:
ปีที่:
Volume:
ฉบับ/เล่ม:
No.:
ปีพ.ศ./ค.ศ.:
Year:
จากหน้า:
From Page:
ถึงหน้า:
To Page:
รวมหน้า:
Total Pages:
(ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)
     
2.    
ชื่อผู้แต่ง:
Author:
ชื่อวารสาร:
Journal Title:
ชื่อบทความ:
Article Title:
ปีที่:
Volume:
ฉบับ/เล่ม:
No.:
ปีพ.ศ./ค.ศ.:
Year:
จากหน้า:
From Page:
ถึงหน้า:
To Page:
รวมหน้า:
Total Pages:
(ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)
     
วิธีจัดส่ง:
Delivery Method:

(Express Mail Service)ตรวจสอบค่าอัตราบริการ

วิธีการชำระเงิน

*หมายเหตุ: สำหรับอาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย มก.บางเขนสามารถใช้บริการสั่งสำเนาเอกสาร
ผ่าน Service Delivery ได้
*Remark: Professors/Academic Staffs/Researchers of Kasetsart University, Bangkhen Campus can request forService Delivery, which help to photocopy the article
*จำเป็นต้องกรอก
*Required