Total Views: 914

April2012

1671
หนังสือใหม่
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:17 น.


smart managementการบริหารสู่ความเป็นเลิศ / สมภพ โรจนพันธ์, กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2554
การบริหารงานนั้นมีตำราเขียนไว้มากมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าให้
นักบริหารรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานได้ง่ายขึ้น แต่มิได้หมายความว่าทุกสิ่งทุก
อย่างจะเป็นไปอย่างง่ายดายเหมือนอย่าที่ฝันไว้ ศาสตร์ต่างๆย่อมมีจุดอ่อน
และตัวของความเป็นศาสตร์ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิ
ภาพเสมอไป ความจริงที่หลายคนเคยประสบมาแล้วว่าในความเป็นศาสตร์นั้น
จำเป็นต้องมีศิลปะสอดแทรกอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นศิลปะที่ไม่มีตำราเล่ม
ไหนระบุไว้เป็นสูตรสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างวิธีคิดของยอดนักบริหาร
หลายคนไว้ เช่น หลัก 7 ประการเพื่อความเป็นผู้นำคือ 1. จงวางใจผู้ใต้
บังคับบัญชา 2. มองภาพให้ออก 3. ต้องคุมความรู้สึกให้ได้ 4. ส่งเสริมให้มีการเสี่ยง 5. ต้องรู้เรื่อง
6. ส่งเสริมให้มีการคัดค้าน 7. ทำให้เรียบง่าย
Call no.  HF5500.2 .ส163 2554
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 12:39 น.