กิจกรรม  วันที่จัด    
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2561) วันที 18  กรกฎาคม 2561 ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561