หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            สำนักหอสมุดจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวบรวมจากหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรของประเทศ สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ได้จากทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเข้าใช้ได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป