การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”          

            สำนักหอสมุด มก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด วิทยากรโดย ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น และ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม โปรดส่งบทคัดย่อของท่านหรือบทคัดย่ออื่น ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อใช้ประกอบการอบรมมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training หรือสแกน QR code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร โทรศัพท์ 02942 8616 ต่อ 221