กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ

กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ

            ขอเชิญนิสิตที่สนใจภาษาอังกฤษ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสอบภาษาอังกฤษเพื่อ Exit Exam, ศึกษาต่อ และพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ  ร่วมกิจกรรม “เรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ”  กิจกรรมนี้จะเป็นการแนะนำโปรแกรมฝึกภาษา Gale Lingo ที่สามารถฝึกการฟัง พูด อ่านเขียน และ ฐาน และฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรวมคลังข้อสอบเพื่อการศึกษาต่อและแบบทดสอบเฉพาะด้าน เช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT รวมการเขียน Resume และการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล (Sale Executive, Library Reference, Gale) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประขุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด 

สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/englishexam2018  ได้รับทั้งความรู้ และขอรางวัลติดมือกลับไปด้วยนะ และยังได้สะสมแต้มเพื่อแลกขอรางวัลใหญ่จากสำนักหอสมุดอีก 10 แต้ม