นักสืบค้นสารสนเทศมือาชีพ รุ่นที่ 25

สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training