ขอเชิญชมนิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78”

Äนิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78”

            ขอเชิญชมนิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78” เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆ นิสิตใหม่ พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการรับน้องใหม่ภายใต้รั้วนนทรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เกิดความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78” จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริเวณทางเชื่อมอาคาร ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด