ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/orientation