KulibTalk ตอน อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

 อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มาร่วม
Live ผ่านทาง facebook ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.facebook.com/kulibpr โดยพูดถึงเครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 16 ชื่อรุ่น I-KIAM Transformer 16

          เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับทำนาแบบประณีต ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ต้นข้าวเติบโตได้เร็วและวัชพืชเกิดได้ช้า ไม่มีการทำลายรากช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงนาทำให้ต้นข้าวไม่อับเฉาตอนปลูกและไม่ต้องเสียเวลาพักตัว ต้นข้าวแข็งแรง รากอยู่ใกล้ผิวดินทำให้กินปุ๋ยได้ดีกว่า ใช้ปุ๋ยน้อยลง ข้าวโตเร็วได้ผลผลิตสูงกว่า ปลูกเป็นระเบียบไม่แน่นเกินไปมีช่องว่างให้แสงแดดส่องถึงพื้นนาทำให้ลดการวางไข่ของแมลงและฆ่าเชื้อราโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช สามารถกำจัดพันธุ์ข้าวปลอมปนหรือข้าววัชพืชได้ง่ายตั้งแต่ช่วงเพาะกล้าในถาดเพาะ การดูแลและจัดการนาข้าวทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทำนาแบบใช้ปุ๋ยเคมีหรือทำนาแบบอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับชาวนาไทย

          เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า ใช้หลักการง่าย ๆ คือ “การทำนาแบบโยนกล้า แต่โยนกล้าอย่างไรให้เป็นระเบียบแบบนาดำ” มีข้อดี คือ ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ลงทุนต่ำ ต้นกล้ามีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ใช้แรงงานคนน้อย สามารถปลูกต้นกล้าได้อย่างเป็นระเบียบ ทำงานได้รวดเร็ว ตัวเครื่องไม่มีการสัมผัสดิน ทนทาน และต้นทุนการซ่อมบำรุงต่ำกว่าเครื่องดำนาโดยทั่วไป มีวิธีการทำงาน คือ การหนีบต้นข้าวจากถาดเพาะ ซึ่งต้นข้าวจะมีรากที่ห่อหุ้มด้วยตุ้มดินติดไปด้วย แล้วหย่อนลงไปในนาทำให้ต้นกล้ามีความบอบช้ำน้อย ในขณะที่เครื่องดำนาแบบถาดเพาะแผ่นกล้า ใช้การถอนต้นกล้าออกจากแผงกล้าโดยวิธีฉีกรากออกจากแผ่นเพาะต้นกล้าที่เกาะตัวเป็นแผ่น จึงทำให้เกิดความบอบช้ำ รากขาด และต้องใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการฟื้นตัวและสร้างรากใหม่มาทดแทนรากที่ฉีกขาดไป ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นข้าวอ่อนแอ โรคเข้าแทรกได้ง่าย จึงทำให้ต้องใช้ยา ตลอดอายุของต้นข้าว

ผลงานของอาจารย์ปัญญา ในคลังความรู้ดิจิตอล มก.

ชื่อเรื่อง Link
โครงการเกษตรช่วยภัยแล้ง พัฒนาเทคโนโลยีหาแหล่งน้ำบาดาลให้ชุมชน http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/314962
งานเสวนา แล้งนี้เผาหลอก แล้งหน้าเผาจริง ชาวนาเสี่ยง เจ๊งแสนล้าน http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/314968
เกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 "72 ปี เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน" http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/308403
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรือกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบก http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/326655
วิศวฯ มก. ร่วมพัฒนาต่อยอดเรือกู้ภัยสะเทินน้ำ สะเทินบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/314979
เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับการทำนาแบบประณีต http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/315020
โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/308939
การใช้เวลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2546 โครงการวิจัยรหัส ว-ส 17.46 http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/368793
การศึกษาเครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติของอาคารชลประทาน: โครงการวิจัยรหัส 05011351(45) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/327974
เครื่องโรยดินสำหรับเพาะกล้าต้นข้าว http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/376387
เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้า http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/376390

 

ผลงานของอาจารย์ปัญญา ในฐานะผู้ร่วมทีมวิจัย

ชื่อเรื่อง Link
โครงการวิจัยเรื่องการใช้เวลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ goo.gl/aV57SB
ชุดพัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณเชิงเลข goo.gl/FLCVKV
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบุรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2545-46 ชุดโครงการวิจัยรหัส 05011350-0003(45) : การจัดการระบบทรัพยากรน้ำแบบใหม่ goo.gl/utrBer