ห้อง “Be Inspired” นั่งทำงานก็ได้ นั่งเล่นก็ดี

บริการห้อง “Be Inspired”

          สำนักหอสมุด จัดพื้นที่ให้บริการรูปแบบใหม่ Co-working Space พื้นที่ที่ไม่ได้จำกัดแค่การอ่าน สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) เพื่อเป็นพื้นที่นั่งอ่านและสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือประชุมแบบกึ่งทางการ โดยรูปแบบห้องมีบรรยากาศสบาย ผ่อนคลาย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ จอ LED กระดานอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น และปลั๊กไฟ เป็นต้น อาจารย์สามารถนัดหมายนิสิตเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอรายงาน ผลงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ หรือนัดประชุมกลุ่มสำหรับอาจารย์ นักวิจัย  ติดต่อสอบถาม หรือจองการใช้ห้องได้ที่ คุณชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 217