ข้อควรรู้ EndNote vs Mendeley

การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม ที่ใช้ร่วมกับระบบ iThesis

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จัก วิธีการลงบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการจัดการรายการบรรณานุกรม วิธีการส่งออกข้อมูล (Export Citation) จากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อมาจัดรูปแบบบรรณานุกรมได้รวดเร็วและถูกต้อง

บัณฑิตศึกษาจำเป็นต้องใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote หรือ Mendeley ร่วมกับระบบ iThesis

วันอบรม EndNote X9

  • 12 ตุลาคม 2561
  • 30 พฤศจิกายน 2561
  • 22 มกราคม 2562
  • 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • 29 มีนาคม 2562

วันอบรม Mendeley

  • 16 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิกุล โทร. 0 2942 8616 ต่อ 215 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training