การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์

การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบวิธีการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาทรัพยากรของสำนักหอสมุด รวมถึงฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดพัฒนาขึ้นเอง และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับเพื่อใช้ประกอบในการเรียน การสอน และงานวิจัย

  • 2 ตุลาคม 2561
  • 11 มกราคม 2562
  • 19 กุมภาพันธ์ 2562

 ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training