ขอเชิญร่วมชม “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่ม ๒”

ebook-rama-9-2

 

ebook-rama-9-2

      สำนักหอสมุด ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่ม ๒” เพื่อรวบรวมข้อมูลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวบรวมข้อมูลเชิงจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงสิ้นรัชกาล และเผยแพร่ให้บริการในรูปแบบ e-Book

โดยท่านสามารถเข้าชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๒ เล่ม ได้ที่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
QR Code URL

 

เล่มที่ ๑ เนื้อหาเกี่ยวกับ
“พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงพ.ศ. ๒๕๔๒”

 qr01

 

https://goo.gl/mDiTZn

 

เล่มที่ ๒ เนื้อหาเกี่ยวกับ
“พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงสิ้นรัชกาล”

 qr02

 

https://goo.gl/J1xKbd