สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านมาตรฐานเป็นห้องสมุดสีเขียวต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียวนำร่องที่ผ่านการตรวจประเมินปี 2560 (ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560) ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ 1 แห่ง และห้องสมุดสีเขียวนำร่องจำนวน 10 แห่ง มีดังนี้

 

ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ 1 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดสีเขียวนำร่องจำนวน 10 แห่ง ได้แก่

  1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  4. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  6. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  7. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  8. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  9. หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  10. และโรงเรียนสา จังหวัดน่าน