ทดลองใช้ฐานข้อมูล

สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ได้ที่เว็บไซด์สำนักหอสมุด www.lib.ku.ac.th เลือกที่ฐานทดลองใช้