ปรับระเบียบการใช้ตู้รับฝากของ

สำนักหอสมุดปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ฝั่งอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (เริ่มใช้ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป)

            สำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบการให้บริการตู้รับฝากของบริเวณทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีการปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ของอาคาร
ช่วงเกษตรศิลปการใหม่ ดังนี้

  • ผู้ใช้บริการโปรดแสดงบัตรนิสิต หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า - ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
  • สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 ภาคการศึกษา
  • ผู้ใช้บริการต้องนำกุญแจมาล็อคตู้รับฝากของเอง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น