ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

16 เม.ย. 60            นิทรรศการวันสงกรานต์

27 เม.ย. 60            การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

28 เม.ย. 60            กิจกรรม English Friday Club

28 เม.ย. 60            การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX8 ขั้นสูง

1 – 30 เม.ย. 60      กิจกรรม Green Quiz

1 – 30 เม.ย. 60      กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว

1 – 30 เม.ย. 60      กิจกรรม eBook Buffet

1 – 30 เม.ย. 60      กิจกรรม Bookaholic Corner