แนะนำฐานข้อมูล

 

แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้

  • ฐานข้อมูล Gale Academic Onefile      

รายละเอียด : ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารกว่า 17,000 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และอื่น ๆ
ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561

  • ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete (ที่ สกอ. บอกรับ) เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา เช่น ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา สัตวศาสตร์ และอื่น ๆ   
ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561

           

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.ku.ac.th โดยเลือกที่ฐานข้อมูล และ ฐานข้อมูลทดลองใช้