บริการห้องละหมาด

บริการห้องละหมาด

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนิสิตชาวมุสลิมใช้บริการห้องละหมาดที่สำนักหอสมุดจัดเตรียมไว้พร้อมบริการ โดยแบ่งโซนผู้ชายและผู้หญิง สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ชุดละหมาดสำหรับผู้หญิง ผ้าปูละหมาด และพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาอาหรับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอีกด้วย ท่านสามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 โซนบริการวารสาร อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

             ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ กรุณาลงนามเข้าใช้บริการและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านการสแกน QR Code (วางอยู่ภายในห้อง) หลังจากใช้บริการเสร็จ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อทุกท่านต่อไป