ebook ด้านจิตวิทยา

eBook Buffet แนะนำหนังสือebook ที่น่าสนใจในหัวข้อ “ด้านจิตวิทยา” จากโครงการ eBook Selection
         
สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ น่าอ่านด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดู การสื่อสารคลิก >>>www.lib.ku.ac.th/ebook_collection เพื่อดูรายชื่อหนังสือหรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือได้ที่จอประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.