คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวาระ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย ได้ร่วมกับห้องสมุดในทุกวิทยาเขต จัดทำ “โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สร้างฐานความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานในคลังความรู้ดิจิทัล เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน

 


ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ ที่มีการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2504) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานวิจัยฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครบรอบการจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 ในปี พ.ศ. 2546 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ โดยความสนับสนุนของคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ฐานข้อมูลควาย


 

ฐานข้อมูลควายไทย รวบรวมบทความ และงานวิจัยด้านกระบือในประเทศไทย จากหนังสือ วารสาร วิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ต ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม และบทความฉบับเต็มในรูป PDF ไฟล์ ฐานข้อมูลควายไทยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ


 ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง

ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง รวบรวมผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยงาน และคำสำคัญ แสดงผลบรรณานุกรมพร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผลงานความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ และ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 ฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อยฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัย และบทความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ้อยของประเทศไทย ดำเนินการโดย ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม


ฐานข้อมูลหนังสือเกษตรไทย (ระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส KOHA)

 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ด้านการเกษตรของประเทศไทย ที่ให้บริการในศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา โดยระบบการให้บริการฐานข้อมูลหนังสือเกษตรไทย ได้ประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส KOHA ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยี สารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST-Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดในการพัฒนาระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสให้สามารถใช้งานได้กับภาษาไทยและ สามารถขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ เป็นแนวคิดในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ไปสู่การปฎิบัติและการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม


ฐานข้อมูลอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย

 

อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย เป็นอรรถาภิธาน (Thesaurus) ด้านการเกษตรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกว่า 28,000 คำ โดยคำศัพท์แต่ละคำมีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้น (Hierarchical Relation) แสดงผลในระบบจำนวนแปดภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน อาหรับ โปรตุเกส และภาษาเชค


ฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย บทความ บทบรรยาย และเรื่องน่าสนใจ จากสิ่งพิมพ์และสื่อทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจได้สืบค้นสารสนเทศอย่างครบถ้วนได้โดยสะดวก จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความสนับสนุนของ ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจนของ ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเป็นหนึ่งในโครงการ "๖๐ ล้านความดี เพื่อในหลวงของเรา"ระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหาร โดยมีการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอาหาร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 7,000 รายการ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์