เนื้อหา

แหล่งข้อมูลงานวิจัย

สาขาเกษตรศาสตร์

1. ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

2. ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว กรมการข้าว

3. งานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์

4. งานวิจัยด้านอาหารสัตว์

5. งานวิจัยด้านโภชนะอาหารสัตว์

6. ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง

7. ฐานข้อมูลวิจัยยางพารา

8. ฐานข้อมูล IBIC

9. ฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย

10. งานวิจัยด้านการเกษตร(สัตว์) ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมฯ

11.งานวิจัยด้านการเกษตร(พืช) ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมฯ

12. งานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร

13. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรและชีววิทยา

14. งานวิจัยพืชไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15 งานวิจัยพืชสวน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

16.งานวิจัยปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

17. งานวิจัยประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

18.งานวิจัยด้านครัวเรือน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

19. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั้ง

20. ฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิต (Postharvest Technology / Post Production )

 

สาขาวิทยาศาสตร์

  1. ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2. องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  3. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิต

  4. ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้าน ICT

         6.  ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1. ฐานข้อมูลวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

6. งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .ขอนแก่น

7. บทความและงานวิจัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

8.รายงานการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

9. แหล่งข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ฐานข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

3. งานวิจัยด้านสาธารณสุข

4. งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

5. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านอาหารไทย

รวมทุกสาขา

1. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.

2. รวมฐานข้อมูลงานวิจัยของไทย (ThaiResearch)

3. ฐานข้อมูลการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

5. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ( Thai National Research Repository )

6. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

7. ฐานข้อมูลวิจัย การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8.ฐานข้อมูลงานวิจัย ศูนย์คุณธรรม