คู่มือจัดสวนอย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง / ยุคคล จิตสำรวย เรื่องและภาพ, กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555

gardening

 คู่มือจัดสวนอย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง / ยุคคล จิตสำรวย เรื่องและภาพ, กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555

การจัดสวนเป็นอีกวิธีการของมนุษย์ในการที่จะนำเอาความสวยงามตามธรรมชาติที่เคยพบเห็นและประทับใจมาไว้ใกล้ๆตัวเรา เพื่อให้ได้ชื่นชมธรรมชาติ
อย่างไม่จำกัดเวลา อีกทั้งยังเป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับใคร การลงมือจัดสวนจึงเป็นการถ่ายทอดภาพแห่งความประทับใจนั้นเป็นเรื่องราวหลักๆสำหรับ
ขอบเขตของการจัดสวน แล้วจึงผสานเข้ากับรายะเอียดที่เป็นจินตนาการของแต่ละคน รูปแบบของการจัดสวนทั่วไปแบ่งเป็น 2 แบบ คือสวนแบบแผน
และสวนที่เรียนความสวยงามของธรรมชาติโดยปราศจากแบบแผน หนังสือเล่มนี้จะนำเอารายละเอียดและองค์ประกอบของสวนทั้งสองแบบมมาเพื่อเรียน
รู้และตัดสินใจ
Call No. SB472.45 .ย411

 

รายชื่อหนังสือน่าสนใจ
   
The Quality Award for Public Services for the Year 2009
Read More
The Quality Award for Public Services for the Year 2011
Read More
The 5th Kasetsart University Quality Awards
Read More
Honorable Plaque
for the Year 2011
Read More
Building Energy Awards of Thailand 2010
Read More
     
The Quality Award from the 6th Kasetsart University Quality Awards Project for the Year 2012
Read More
National Public Services
for the Year 2013
Read More
Honorable Plaque, Department of Alternative Energy Development and Efficiency
Read More
Honorable Plaque