หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7466
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 8901
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7110
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6523
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6441
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 7914
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6465
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6598
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7302
บริการตู้รับฝากของ 7375
บริการถ่ายเอกสาร 8033
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 30526
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7033
บริการเคเบิ้ลทีวี 7305
บริการโสตทัศนวัสดุ 8340
บริการอินเทอร์เน็ต 16295
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8803
บริการหนังสือวิชาการ 12956
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9022
บริการหนังสือวรรณกรรม 9608
บริการห้องหนังสือเด็ก 9353
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4630
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9175
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11687
บริการคลินิกสถิติ 7902
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 10641
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 15827
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 20980
บริการหนังสือสำรอง 9764
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 11657
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 15355
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 11861
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 13188
บริการจองหนังสือ 13804
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10725
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 15974
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 15887
บริการสารสนเทศ 16438
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 16608
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 13847
บริการยืม-คืน 50382
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 65366
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 331106
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 13142