หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 8136
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9794
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7888
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7111
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7008
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8894
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7107
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7235
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7975
บริการตู้รับฝากของ 8181
บริการถ่ายเอกสาร 9002
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 35122
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7666
บริการเคเบิ้ลทีวี 7964
บริการโสตทัศนวัสดุ 9060
บริการอินเทอร์เน็ต 17488
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9412
บริการหนังสือวิชาการ 13853
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9836
บริการหนังสือวรรณกรรม 10426
บริการห้องหนังสือเด็ก 10192
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4864
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9933
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 12589
บริการคลินิกสถิติ 8625
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 11675
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 16922
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 22048
บริการหนังสือสำรอง 10571
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12490
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 16491
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12721
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 14692
บริการจองหนังสือ 14836
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11059
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 17032
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 17185
บริการสารสนเทศ 17651
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 17668
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14835
บริการยืม-คืน 52933
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 69010
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 339475
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 14212