หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6894
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 8248
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 6539
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 5978
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5890
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 7250
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5903
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6010
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 6735
บริการตู้รับฝากของ 6714
บริการถ่ายเอกสาร 7378
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 26584
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 6426
บริการเคเบิ้ลทีวี 6679
บริการโสตทัศนวัสดุ 7708
บริการอินเทอร์เน็ต 15407
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8237
บริการหนังสือวิชาการ 12207
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8458
บริการหนังสือวรรณกรรม 9020
บริการห้องหนังสือเด็ก 8759
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4443
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 8601
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11016
บริการคลินิกสถิติ 7291
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 9943
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 15031
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 20303
บริการหนังสือสำรอง 9113
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 10997
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 14434
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 11236
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 12269
บริการจองหนังสือ 12973
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10119
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 15215
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 15009
บริการสารสนเทศ 15608
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 15805
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 13152
บริการยืม-คืน 48607
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 62748
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 324069
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 12387