การพัฒนาระบบจองใช้ทรัพยากร

การพัฒนาระบบจองใช้ทรัพยากรห้องสมุดใหม่

สำนักหอสมุดได้พัฒนาระบบจองและล็อคการใช้ทรัพยากรห้องสมุดใหม่ เพื่อทดแทนระบบเดิมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาภาคต้น/2559 เป็นต้นไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระบบ ดังนี้

  • บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1
  • บริการ Video on Demand ชั้น 2
  • บริการ Language on Demand ชั้น 2
  • บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
  • บริการห้องศึกษาเดี่ยวชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

โดยการบริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุดใหม่ได้เพิ่มรูปแบบการจองแบบแผนผัง และแสดงตำแหน่งที่ต้องการจอง เมื่อคลิกเลือกตำแหน่งนั้น ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองเพื่อให้ยืนยันได้ได้ทันที ทำให้การจองสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้ที่ถนัดการจองรูปแบบตารางแบบเดิมยังคงสามารถเลือกใช้รูปแบบดังกล่าวได้ เช่นกัน นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังมีภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตต่างชาติ และได้เพิ่มระบบบริการห้องศึกษาเดี่ยว ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการ อีกทั้งระบบนี้ยังสามารถรองรับอาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการใช้ห้องเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ในระยะเวลา 1 เดือน โดยเปิดให้บริการจำนวน 5 ห้องอีกด้วย