ถังขยะจากวัสดุรีไซเคิล

ถังขยะจากวัสดุรีไซเคิล

          KU Waste Separation Bins ถังขยะสีพาสเทล โดยมีแนวคิดสืบเนื่องจากโครงการ KU Green Campus มีการรณรงค์ให้เกิดการแยกขยะอย่างเป็นระบบมากขึ้นภายในวิทยาเขต โดยแนวคิดในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุ (Upcycling) มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบถังแยกขยะภายในมหาลัย โดยใช้สีสันและรูปแบบที่สะดุดตามากระตุ้นให้เกิดการใส่ใจในการคัดแยกขยะมากขึ้นในกลุ่มนิสิต และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย

            วัสดุที่ใช้ดัดแปลงมาจากเครื่องทำความเย็นเก่าจากการซ่อมและเปลี่ยนรุ่นภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีปริมาณมาก จึงเลือกใช้โครงภายนอกของเครื่อง CDU เก่า ซึ่งมีคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะกับงานใช้ภายนอก (กลางแจ้ง) ทนแดด ทนฝนมาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบให้เป็นถังขยะคัดแยกประเภท และนำไปติดตั้งในจุดต่างๆของมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ “คิดก่อนทิ้ง!! … สร้างวินัยที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม”