เปิด 3 จุดบริการใหม่ Read@KU

เปิด 3 จุดบริการใหม่ “อ่านทุกที่ใน มก. Read@KU”

            สำนักหอสมุด สนับสนุนให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน จึงได้จัดโครงการอ่านทุกที่ใน มก. Read @KU โดยการนำหนังสือไปให้บริการตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
ใต้อาคารสารนิเทศ 50 ปี, โรงอาหารกลาง 1 และ 2, ป้ายจอดรถวิทยาเขต บริเวณหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (ประตูวิภาวดี), ป้ายจอดรถวิทยาเขต บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์, ป้ายจอดรถวิทยาเขต บริเวณศาลา 6 เหลี่ยม และบริเวณลานสวนพฤกษศาสตร์ โดยในปีนี้สำนักหอสมุดได้สานต่อโครงการนี้ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Too Fast To Sleep โดยเพิ่มจุดบริการใหม่ ดังนี้

  • จุดบริการที่ 9 ณ อาคาร 6 แสงจันทร์ (หอพักชาย)
  • จุดบริการที่ 10 ณ อาคาร 1 พุทธชาติ (หอพักหญิง)
  • จุดบริการที่ 11 KU & Friend ชั้น 2 Too Fast To Sleep

“สำนักหอสมุดพร้อมจุดประกายนิสัยรักการอ่าน เสิร์ฟความรู้ส่งตรงถึงทุกคน มาอ่านกันเถอะ!!”