สำนักหอสมุดรับรางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม

 

สำนักหอสมุดรับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ใช้บริการจำนวนมากทั้งนิสิต บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญและส่งอาคารสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            จากความสำเร็จของสำนักหอสมุดที่มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขยายผลถึงเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ขยายผลในวงกว้างสู่สาธารณะชนในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ชาวห้องสมุดทุก ๆ คนภาคภูมิใจ