แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา / คณิต ณ นคร, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 16
กฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์ / เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 20
กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร, กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 14
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 30
คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า / Ronald W. Chan ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล แปล, กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561 21
สร้างตัว กลับหัวคิด / ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์, กรุงเทพฯ : แกะดำ ทำธุรกิจ, 2560 27
การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent management) เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ / จตุรงค์ นภาธร, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 27
การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 : วันที่ 25 มี.ค. 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทย ; โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน, กรุงเทพ 24
การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์,กรุงเทพฯ : CMS Digital Print, 2561 24
ปรากฏการณ์ 4.0 : ธุรกิจบนเส้นทางใหม่ / พิภพ อุดร ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 22
Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย / ภักดี รัตนมุขย์, กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561 20
หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ / อติพร เกิดเรือง, กรุงเทพฯ : อ. เกิดเรือง, 2561 28
ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี : พื้นฐานและการประยุกต์ / อัญชลี สุวรรณมณี, กรุงเทพฯ : อ. สุวรรณมณี, 2561 24
คู่มือสังคมคาร์บอนต่ำ / คณะทำงาน นารีรัตน์ ธนะเกษม ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2559 23
Mobile traffic sensing : a practical perspective / Sooksan Panichpapiboon, Bangkok : Tanabutr, c2018 24
ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย / ดำริ จิตต์ใจฉ่ำ บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560 24
Super genes ยีนออกแบบได้ / ดีพัค โชปรา และรูดอล์ฟ อี. แทนซี่ เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 21
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ผู้จัดทำ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ; คณะผู้ดำเนินโครงการฯ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ... [และคนอื่นๆ], นน 20
พูดให้ได้ใจ ใครก็ไม่ปฏิเสธ / ชเวชอลกยู เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 25
Grammar master : the rules of grammar ตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ควรมีทุกบ้านและสถานศึกษา / พนิตนาฏ ชูฤกษ์, นนทบุรี : พ. ชูฤกษ์, 2561 26
การวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 25
เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตยกรรม พุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ / วัชรี สวามิวัศดุ์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 23
รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง / ผู้เขียน สันติ เล็กสุขุม ; แปลโดย สุภิดา แก้วสุขสมบัติ, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556 35
ความเป็นผู้นำทางการศึกษา / คณะผู้เขียน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นักรบ หมี้แสน, กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560 23
ผศ. รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก / ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์, พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 28
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ของโครงการหลวง / ดนัย บุณยเกียรติ, เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 104
จ้องหน้าจอนานแค่ไหน สายตาก็ไม่เสื่อม! / เยี่ยเวยอี้ เขียน ; พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์ แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2559 35
หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ / ชื่นจิตร กองแก้ว, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 85
เกร็ดภาษาหนังสือไทย / ส. พลายน้อย ผู้เขียน, กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2560 49
พัฒนาการภาษาลาว / รัตนา จันทร์เทาว์, กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 76
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม