แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับช่าง / อรรถชัย สุกใส, กรุงเทพฯ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, 2561 39
การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหว / ไพบูลย์ ปัญญาคะโป, กรุงเทพฯ : เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2561 36
รายงานการวิจัยการเพิ่มสมบัติการยึดเกาะของแผ่นวัสดุเชิงประกอบโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ / ณัฐที ถึงสุข, หฤทภัค อภิรัตน์, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560 45
กระจกตาสุนัขและแมว จากพื้นฐานสู่งานคลินิก / นลินี ตันติวนิช, กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยจักษุ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 46
การฟื้นฟูแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลาย (Paphia undulata) บริเวณจังหวัดตราด / รัชกฤต ตันวิไลย, นันทพล สุขสำราญ, สุวิชา ใจเปี่ยม, ระยอง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, 2560 35
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน / รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, สมุทรปราการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน, 2560 24
การสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 / นพดล กองศิลป์, กรุงเทพฯ : น. กองศิลป์, 2561 24
การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล / เอกรัฐ บุญเชียง, เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 40
สื่อ สาร และผู้คน ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง / นิธิดา แสงสิงแก้ว, ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 26
นวัตกรรมสีเขียวที่เหมาะสมเพื่อสถาปัตยกรรมยั่งยืน / โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, กรุงเทพฯ : ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 31
อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ : ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง / ประภัสสร์ ชูวิเชียร, กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 20
งานวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงการจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดล / กานดา ทองกลัด, ปาริชาติ เตชะนันท์มณี, นครปฐม : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 35
สภาการศึกษาเสวนา 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทยในยุด ไทยแลนด์ 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; [ณิชกมล ดวงมาลย์, บรรณากรณ์ อมรพรสิน, อุไรวรรณ พันธ์สุจริต รวบรวม สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดทำรายงาน และบรรณาธิการ], กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561 36
คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557) / พัชรี มีนสุข ... [และคนอื่นๆ], นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์, สำนักงาน ป.ป.ช, 2560 27
3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง / ปกรณ์ ศิริประกอบ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 36
การจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 24
อุตสาหกรรมการบินและการเดินทางทางอากาศ / โดย จิดาภา สีบุญเรือง, หนองคาย : คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 31
รายงานการวิจัยศักยภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมธุรกิจฮาลาลในอาเซียน / บัณฑิตา สุขเจริญ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557 39
รายงานการวิจัยคุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ธารา ทวีโภค, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558 41
คติชนวิทยาญี่ปุ่น / ชมนาด ศีติสาร, กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 35
คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก / เรียบเรียง เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์, กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 38
บรรพชนฮากกา / ฮากกาจู่จุง / ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, สมชาย พิเชษฐพันธ์, นนทบุรี : เฟิสท์ ออฟเซท, 2561 43
หนังสือรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา / บรรณาธิการ บุณยนุช นาคะ, กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 26
ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ.1951-1992 / จุฬาพร เอื้อรักสกุล, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 26
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า / คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 40
คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา / คณิต ณ นคร, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 131
กฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์ / เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 145
กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร, กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 150
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 217
คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า / Ronald W. Chan ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล แปล, กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561 147
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม