แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการวิจัยการประยุกต์วิธีไฟฟ้าเคมีเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหม / โดย พลกฤษณ์ จิตร์โต, วรนันต์ นาคบรรพต, กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557 6
Cloud guide คู่มือเมฆและปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ / บัญชา ธนบุญสมบัติ, นนทบุรี : สารคดี, 2560 9
วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร / มานพ สุพรรณธริกา, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 9
การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ / ณชล ไชยรัตนะ, นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 6
เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา / ศักดิ์ชัย สายสิงห์, นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2560 6
ก้าวแรกที่เท่าเทียม / โดย James J. Heckman ; สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ผู้แปล, กรุงเทพฯ : openworlds, 2559 8
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555?] 8
การคลัง / ป๋วย อึ้งภากรณ์, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 5
วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน / สันติ กีระนันทน์, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 5
งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง / คณะผู้เขียน เกรียงไกร เกิดศิริ ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 6
ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย / นนทพร อยู่มั่งมี, กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 8
มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม / โดย Daniel Tudor ; ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แปล, กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560 4
จงหัวอี้ซื่อ จีนมีเกร็ด / สมชาย จิว, กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560 32
นักวิทย์คิดถึงในหลวง / ศักรินทร์ ภูมิรัตน ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560 46
ไหนว่าเก่งไง ทำไมไม่มีความสุข / ราช รากูนาทาน, เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ, แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 29
กรรมตามสมอง / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร, กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2560 40
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง / สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 40
เทคโนโลยีเยื่อแผ่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / สุวัฒนา พฤกษะศรี, นครปฐม : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 33
น้ำมันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 39
Resource enhancement and sustainable aquaculture practices in Southeast Asia : challenges in responsible production of aquatic species : proceedings of the international workshop on resource enhancement and sustainable aquaculture practices in Southeast 30
Crayfish (Ghost) อัญมณีมีชีวิต / [บรรณาธิการ] อภิชาติ ศรีสอาด ; [เรียบเรียง] พัชรี สำโรงเย็น, สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2560 35
โภชนาการพื้นฐาน / สุนีย์ สหัสโพธิ์, จักรกฤษณ์ ทองคำ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 38
ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทย / สุขสวัสดิ์ พลพินิจ, กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560- 31
ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ไชยพร ชารีแสน ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช, 2560 51
วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา / สันติ เล็กสุขุม, กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 35
ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา / บรรณาธิการ สุชาติ แสงทอง, นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2560 34
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 / จัดทำโดย วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 40
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย / โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 34
สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ / จามะรี เชียงทอง, เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 43
กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง / ระหัตร โรจนประดิษฐ์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 31
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม