แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อร๊อย อร่อย / คณะผู้จัดทำ ผกาภรณ์ บุณยัษฐิติ ... [และคนอื่น ๆ.], กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557 1
การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ / ฉัตรดนัย บุญเรือง, [เชียงใหม่] : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 1
ฟิสิกส์ของวัสดุเซรามิก / รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล, อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561 2
อุทยานแห่งชาติ ขุมทรัพย์เพื่อชีวิต / ทรงธรรม สุขสว่าง, Jeffrey A. Mcneely, กรุงเทพฯ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558 2
บำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA / ดวงสุรีย์ อยู่ในวงศ์, กรุงเทพฯ : นัฎฐา พืชผล, 2561 2
ผิวใสใจสบาย สไตล์หมอแจ๊กกี้ / วรดา ชูวิเชียร, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 1
เส้นทางสู่ธรรมชาติ สุขภาพส่วนบุคคล ภาวะที่ต้องทบทวน / กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2560 1
ถามหมอสิ จริงหรือเท็จ / ทีมแพทย์ชีวี, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 1
การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ วรรณภา ศรีธัญรัตน์, ลัดดา ดำริการเลิศ 1
แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / ชื่อผู้แต่ง วิพรรณ ประจวบเหมาะ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 3
หอยนางรมสุราษฎร์ธานี : ความเสี่ยงที่ต้องเตรียมรับ / ผู้เขียน พงษ์เทพ วิไลพันธ์ ; บรรณาธิการ จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และมยุรี จัยวัฒน์, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2557?] 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วคราว / สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตจรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2560 1
หนึ่งวันผจญภัยในดินแดนคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ / จิน อะกิยะมะ, มาริ-โจ รูอิซ เขียน ; จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ, รตินันท์ บุญเคลือบ แปล, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 1
ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 1
สีน้ำแสนสนุก : สำหรับมือใหม่หัดวาดภาพสีน้ำ / มาริเอะ อาเบะ เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร แปล, กรุงเทพฯ : แมลงปอ, 2560 1
Blended learning for quality higher education : selected case studies on implementation from Asia-Pacific / co-editors: Lim, Cher Ping and Wang Libing, Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017, 2016 1
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ / จัดทำโดย ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ ; เรียบเรียง ชมพูนุท ตั้งถาวร, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 2
ธรรมาภิบาล : ขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ / คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง, กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 2
วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ / อคิน รพีพัฒน์ เขียน, กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551 1
สารสนเทศภูมิศาสตร์กลุ่มป่าแก่งกระจาน / โดย ธรรมนูญ เต็มไชย, ทรงธรรม สุขสว่าง, พันธุ์ทิพา ใจแก้ว, เพชรบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แล 1
รายจ่ายสาธารณะ : ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ / พลภัทร บุราคม, กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556 1
Tax mapping : เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์, กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2561 1
ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม "คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่" / กองบรรณาธิการ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 54
ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต / ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2560 43
สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์ / อุราภา วัฒนะโชติ เขียน, กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 48
เรื่องเล่ากับการเมืองวัฒนธรรมในบริบทไทย-ลาว / รังสรรค์ นัยพรม, อุบลราชธานี : สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559 81
นายคำ : ตำนานนักเขียนโลก / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, กรุงเทพฯ : อ่าน, 2560 45
หนังสือรวมบทความชมวิชชาชาญ / ธัญญา สังขพันธานนท์, มหาสารคราม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2559 58
อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม / คณะผู้เขียน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ : ไพฑูรย์ สินลารัตน์, วาสนา วิสฤตาภา, นักรบ หมี้แสน, กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560 87
สิทธิมนุษยชนในอิสลาม / สุดปรารถนา นีละไพจิตร, ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560 49
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม