นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก / เรื่อง พิไล พูลสวัสดิ์ ; ภาพ ณรงค์ สุวรรณรงค์, กรุงเทพฯ : หยิน หยาง, 2555

hornbill

 นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก / เรื่อง พิไล พูลสวัสดิ์ ; ภาพ ณรงค์ สุวรรณรงค์, กรุงเทพฯ : หยิน หยาง, 2555

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกเงือก โดยทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำหนังสือขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนกเงือกที่ได้จากงานวิจัย
เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของนกเงือก โดยนำเสนอเกี่ยวกับนกเงือกชนิดต่างๆในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัฏจักรชีวิตนกเงือก ทั้งเรื่อง
การทำรังการเสาะหาโพรงรัง การปิดขังตัวเอง อาหารของนกเงือก การเลี้ยงดูลูก การรวมฝูง ฯลฯ พร้อมภาพประกอบที่งดงาม ทำให้ผู้อ่านเกิดความสุขใน
การเรียนรู้ และหลงรักนกเงือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
Call no. QL696.C726 .พ37


รายชื่อหนังสือน่าสนใจ
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม