Thailand(TH)English (UK)

integrated farming

 เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย / ทอง ธรรมดา ... [และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2554.

ในภาวะปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน กำลังเดินเข้าสู่วิกฤติ อาหารและพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นที่ดินทำการเกษตรลดลง ทรัพยากรเสื่อมโทรม เป็นโจทย์ที่กำลังท้าทายสำหรับคนในวงการเกษตร และคนที่เห็นว่าเกษตรเป็นฐานที่สำคัญในการพึ่งพาตนเอง รูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานแบบประณีตจึงเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือ เกษตรประณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง ให้มีความแตกต่างที่มีการพัฒนาเทคนิควิธีการและการจัดการให้ผลผลิตสูงขึ้นจนสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในพื้นที่อันจำกัด เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติจะสามารถพึ่งตนเองทางอาหารได้สำเร็จ
Call no. S494.5.S95 .ก58

 

รายชื่อหนังสือน่าสนใจ
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม