เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ / วิจารณ์ พานิช, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2559

raise great

เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ / วิจารณ์ พานิช, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2559

หนังสือ เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ เล่มนี้ ไม่ใช่แค่เป้าหมายความสำเร็จเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น คนยิ่งใหญ่ในที่นี้คือคนที่พัฒนามิติของความเป็นมนุษย์
รอบด้าน ทั้งด้านจิตใจ ด้านทักษะต่างๆและด้านความรู้ให้เป็นคนที่เห้นแก่คนอื่นเป็น เห็นแก่ส่วนรวมเป็น เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น และมีความมั่นใจ
ตนเอง ควบคู่ไปกับความอ่อนน้อมถ่อมตน มีทักษะชีวิตรอบด้านโดยเฉพาะทักษะการควบคุมตนเอง ทัเกษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำมาหากิน หรือ
ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Call No. HQ769 .ว321

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม