สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ / จามะรี เชียงทอง, เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

roral society

 สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ / จามะรี เชียงทอง, เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาสังคมชนบทที่มิได้มุ่งเป้าเฉพาะที่ตัวชนบทหรือหมู่บ้าน แต่ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคมที่กว้างกว่า เช่น บทบาทของรัฐ
ทุล และเมือง เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยาชนบท ในแง่การศึกษา เศรษฐกิจ ศีลธรรม ชุมชนโลกาภิวัตน์ เรื่องการก่อตัวของระบบ
ทุนนิยมโลกและผลกระทบต่อภาคเกษตรและชนบทในระดับโครงสร้าง ที่ส่งผลต่อระบบการผลิตและความสัมพันธ์กัยทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเติบโต
ของทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างทุนและเกษตรกรไทย ในแง่ชนชั้นในท้องถิ่นและกระบวนการก่อตัวของกลุ่มอำนาจในชนบท ความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ทั้งในแง่ ปัญหาอกสิทธิ์ที่ดินทำกิน การอนุรักษ์ป่าและป่าชุมชน สมัชชนาคนจน การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลง
และกลไกการปรับตัวของชนบทที่ผ่านมาก ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนชนบทกับคนเมือง จนกระทั่งเรื่องชนบทในโลกสมัยใหม่ ทั้งด้านรายได้ หนี้สิน
ความสำคัญของที่ดิน การพัฒนาของสินค้าเกษตร

Call No. HT421 .จ26

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม