รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย / โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558

law effect

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย / โดย เดือนเด่น
นิคมบริรักษ์,
วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2558


โครงการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย ของประเทศในกลุ่ม OECD
รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติในการนำ RIA มาใช้ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่ม OECD โดยเน้นระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบซึ่งสามารถคำนวณเป็นตัวเงิน และวิธีประเมินผลกระทบอื่นๆที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน การประยุกต์ระเบียบวิธีการ
ประเมินผลกระทบของการตรากฎหมายใหม่ เพื่อใช้ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบของกฎหมายการกำกับ
ควบคุมที่มีอยู่ ศึกษาความเป็นมาและแนะวปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์ RIA ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และแสนอแนะแนวทางการใช้ RIA ที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

Call No. K487.S6 .ด611

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม