ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา / บรรณาธิการ สุชาติ แสงทอง, นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2560

music for Chapraya

ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา / บรรณาธิการ สุชาติ แสงทอง, นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2560

หนังสือ ดนตรี(นอก)วจนานุกรม แห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน เพื่อการประดิษฐ์สร้างดนตรีเพื่อการผ่อน
คลาย ในแง่ของ บริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ต้นทุนความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนคนต้นแม่น้ำ
เจ้าพระยา ต่อการประดิษฐ์สร้างดนตรีพื้นบ้าน การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านในแต่ละกลุ่ม ชาติพันธุ์ ว่าด้วยแนวคิดการประพันธ์ทำนอง

Call No. ML3758.T35 .ด151

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม