วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา / สันติ เล็กสุขุม, กรุงเทพฯ : มติชน, 2560

twmple and palace in Ayuthaya

วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา / สันติ เล็กสุขุม, กรุงเทพฯ : มติชน, 2560

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในบัญชีมรดกโลกขององค์การ UNESCO เจดีย์ของวัดโบราณที่นำมาศึกษาในที่นี้มีทั้งในและนอกเกาะเมือง มี
ทั้งวัดที่พระภิกษุเข้ามพำนักปรับปรุงใหม่ และวัดร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมศิลปากร ผู้เขียนเลือกเจดีย์แต่ละรูปแบบโดยให้ความสำคัญทั้งเจดีย์
ประธาน และเจดีย์บริวาร เลือกจากวัดที่สร้างขึ้นในช่วงต่างๆของอยุธยา โดยวิจัยหาความเข้าใจลักษณะเฉพาะในเชิงพัฒนาการ และหาประเด็นเชื่อมโยง
ระหว่างเจดีย์รูปแบบต่างๆจากวัดที่สร้างในช่วงเวลาเดียวกัน หรือต่างช่วงเวลา

Call No. NA6021 .ส1152

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม