ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ไชยพร ชารีแสน ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช, 2560

no hunting area

ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ไชยพร ชารีแสน ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ :
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช, 2560

หนังสือ ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เขตห้ามล่าสัวต์ป่าทุกแห่งในปัจจุบัน เช่น สภาพทั่วไปของพื้นที่
ลุ่มน้ำ สังคมพืช สัวต์ป่าในบัญชีท้ายประกาศ หน่วยงานในพื้นที่ เป็นต้น โดยเป็นการทบทวนข้อมูลจากหนังสือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย ส่วน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้(เดิม) จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตัวเลขที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยโปรแกรม GIS ส่วนข้อมูลทั่วไปได้
สอบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งเพิ่มในส่วนที่เห้นว่ามีความจำเป็นต่อการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้แผนที่แนวเขตและจำนวนเนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าได้ยึดตามแผนที่ท้ายประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น

Call No. QL84.5.T35 .ข19

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม