เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง / สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

advance in bioprocessing

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง / สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาของระบบควบคุมในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ การ
ปรับปรุงและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต การขยายส่วนและการลดส่วนระดับการผลิต การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตทางชีวภาพและระบบ
บำบัดน้ำเสีย วิศวกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุน ยกตัวอย่างกรณี
ศึกษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้กำลังศึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์ สาขาจุลวีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีทาง
จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ

Call No. TS156.8 .ส42

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม