ไหนว่าเก่งไง ทำไมไม่มีความสุข / ราช รากูนาทาน, เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ, แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560

why not happy

ไหนว่าเก่งไง ทำไมไม่มีความสุข / ราช รากูนาทาน, เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ, แปล, กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์ฮาวทู, 2560
หนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ความรู้และความฉลาดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอยู่เนืองๆ กลับไม่ได้ช่วยให้เราค้นพบความสุข นับวันเราใช้เวลาหมกมุ่นวุ่นวายกับการทึกทักเอาว่าอะไรนำพาความสุขมาให้เรา เราคิดแทนความสุข เราทุ่มซื้อความสุขด้วยความรู้ ความสามารถ เงินทอง แต่ความสุขกลับค่อยๆถอยห่างออกไป ทั้งที่เราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้อะไรมากมายไปกว่าสิ่งที่เรามี และด้วยสิ่งจำเป็นพื้นฐานและสุขภาพที่ดี การมีความสัมพันธ์ที่ดี การทำสิ่งที่มีความหมาย และทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต เนื้อหาในหนังสือจับคู่สิ่งที่ทำลาย(บาปมหันต์)ความสุขและวิธีแก้ไข(นิสัยแสนสุข) เป็นคู่ๆ เช่น 1)บาปมหันต์ต่อความสุข "ประเมินค่าความสุขต่ำจนเกินไป" คู่กับ นิสัยแสนสุข "ให้ความสำคัญ แต่ไม่ใฝ่หาความสุข" 2)บาปมหันต์ต่อความสุข "โหยหาความสุข" คู่กับนิสัยแสนสุข"ต้องการรัก(และให้) 3)บาปมหันต์ต่อความสุข"ไม่เชื่อใจคนอื่น" คู่กับนิสัยแสนสุข"ฝึกฝนความเชื่ออย่างฉลาด" 
Call No. BF637.S8 .ร21  
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม