จงหัวอี้ซื่อ จีนมีเกร็ด / สมชาย จิว, กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560

Chiness history

จงหัวอี้ซื่อ จีนมีเกร็ด / สมชาย จิว, กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
หนังสือเล่มนี้ เป็นการหยิบจับเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็กน้อยในประวัติศาสตร์จีนโบราณขึ้นมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอันหลากหลาย หลาย
เรื่องราวก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากไหน เช่น "ซ่งฮุ่ยจง ฮ่องเต้ผู้ขุดอุโมงค์ออกจากวังไปหานางโลม" "หวงเฉา เป็นขุนนางไม่ได้ก็
เป็นกบฎเสียเลย" "อู๋ซานกุ้ย ผู้หักหลังหมิง ทรยศชิง" และ "ชะตากรรมหลังความตายของพระนางซูสีไทเฮา"เป็นต้น โดยผู้เขียนได้
ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเรื่องราวของแต่ละยุคสมัยตามลำดับเหตุการณ์ในแต่ละยุค เช่น ยุคจั้นก๋วอ ราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง เป็นต้น
Call No. DS721 .ส161 
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม