มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม / โดย Daniel Tudor ; ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แปล, กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560

Korea impossible country

มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม / โดย Daniel Tudor ; 
ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แปล, กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560
เกาหลีใต้คือประเทศยากจนที่บอบช้ำจากสงครามและการเมืองภายในประเทศ น้อยคนจะคิดว่าดินแดนแห่งนี้จะอยู่รอดได้ในฐานะรัฐ แต่เกาหลีใต้ก็ผ่านวิกฤติมาได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งจนเป็นประเทศแม่แบบในการพัฒนาทั่วโลก เกาหลีใต้มีสิ่งมหัศจรรย์สองอย่าง คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ฉุดให้ประเทศหลุดพ้นจากความยากจนและนำไปสู่ความร่ำรวยในช่วง ทศวรรษ 1960 1970 และ 1980 และการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเผด็จการทหารไปสู่ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากพื้นฐานความเป็นเกาหลีในแง่ต่างๆ ที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอ เช่น รากฐานทางความเชื่อและศาสนา กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในชีวิตทั้งที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมเค-ป๊อป เป็นต้น
Call No. DS916.27 .ท37 
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม