ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย / นนทพร อยู่มั่งมี, กรุงเทพฯ : มติชน, 2560

royal cremation

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย / นนทพร อยู่มั่งมี, กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
พระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านาย นับว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญถวายพระเกียรติแก่เจ้านาย เนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีให้แก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศ ดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฎเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานการปกครองของไทยในยุคจารีต หนังสือเล่มนี้เสนอรายละเอียด ขั้นตอนพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านาย ความหมาย วิธีการ ตั้งแต่การสรงน้ำพระบรมศพและพระศพ สุกำศพ พระโกศ การไว้ทุกข์ สดับปกรณ์ นางร้องไห้ กงเต็กหลวง ริ้วกระบวนแห่ การบรรเลงดนตรีไทย การประโคมย่ำยาม และการมหรสพ ของที่ระลึกในงานพระบรมศพและพระศพ พระเมรุมาศ พระเมรุ เผาพระบุพโพ ศิลาหน้าเพลิง หีบศิลาหน้าเพลิง ไม้จันทน์ พระโกศจันทน์ ดอกไม้จันทน์ ลักพระศพ-ลักศพ: ธรรมเนียมการพระศพในยามวิกาล ถวายพระเพลิง และเปิดเพลิง แจงพระรูป เดินสามหาบ การเก็บรักษษพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ลองพระอังคาร และสุสานหลวง
Call No. DS586 .น153 2560 
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม